Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.konsolido.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem.

1. DEFINICJE

 1. Właściciel lub Konsolido: oznacza firmę Connect Finanse Wojciech Spychała z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Szybowcowej 67B/8
 2. Administrator: oznacza Konsolido
 3. Dzień Roboczy: oznacza dowolny dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel i świąt;
 4. Użytkownik: oznacza osobę korzystającą z Serwisu lub podmiot, który ta osoba reprezentuje i w którego imieniu tworzy lub obsługuje konto w Serwisie;
 5. Serwis: oznacza serwis internetowy Konsolido dostępny na pod adresem www.konsolido.pl
 6. Procedura Konsolido: oznacza wszelkie czynności mające na celu weryfikację tożsamości Użytkownika oraz innych informacji wymaganych do sporządzenia indywidualnej informacji pożyczkowej, Kontaktu bezpośredniego lub dalszego przekazania Zapytania;
 7. Pożyczkodawca: oznacza podmiot współpracujący z Konsolido, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia pożyczki;
 8. Kodeks Cywilny: oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 9. Call Center lub Konsultant: oznacza pracownika lub współpracownika Pożyczkodawcy lub Konsolido lub podmiotów współpracujących, który za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informuje Użytkownika, w szczególności o warunkach przystąpienia do umowy produktu lub sposobu finalizacji;
 10. Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Strony Internetowej Konsolido.pl;
 11. Sposób finalizacji: oznacza możliwe sposoby zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Pożyczkodawcą;
 12. Polityka Prywatności: oznacza dokument dostępny w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”;
 13. RODO: oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 14. BIG: oznacza biura informacji gospodarczej utworzone zgodnie z ustawą z dnia z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie informacji gospodarczej;
 15. BIK: oznacza Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 roku Prawo bankowe.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystając z Serwisu lub Usług – Użytkownik akceptuje treść Regulaminu.

2.2. Serwis Konsolido umożliwia Użytkownikowi korzystanie z kalkulatora który prezentuje mu ogólne informacje dotyczące produktu lub związane z produktami.

2.3. Konsolido nie jest uprawnione do zawierania w imieniu Użytkownika umów dotyczących Produktów, chyba że w treści prezentowanych materiałów dotyczących produktu lub Usługi poinformowano inaczej. Działanie Serwisu Konsolido ogranicza się do Usługi i zebrania danych od Użytkownika, przekazania ich Pożyczkodawcom lub podmiotom z nimi współpracującymi oraz zaprezentowanie indywidualnych informacji pożyczkowych pochodzących od Pożyczkodawców Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

2.4. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

2.5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymagana rejestracji Konta.

2.6. Materiały w zakładce ”Sprytne finanse” mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią prywatne poglądy ich autorów;

2.6.2. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. UŻYTKOWNIK

3.1. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Zabronione jest:

3.2.1. dokonywanie przez Użytkownika czynności lub wykonywanie aktywności mogącej naruszyć prawidłowe działanie, funkcjonowanie bądź integralności Serwisu;

3.2.2 publikowania treści bezprawnych, w tym naruszających prawa osób trzecich;

3.2.3 podawanie nieprawdziwych danych z formularzach kontaktowych udostępnionych w Serwisie,

3.2.4 wykonywanie innych czynności naruszających dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

3.2.5 rozsyłanie innym Użytkownikom Serwisu niezamówione informacje handlowe

3.3. Niniejszy Regulamin został udostępniony Użytkownikom w Serwisie w zakładce „Regulamin” w taki sposób aby mogli go w dowolnym czasie pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.

4. DANE OSOBOWE 

4.1. Informujemy, że Konsolido przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu i stosownie do postanowień RODO.

4.2. Szczegółowy  sposób oraz zakres przetwarzania danych osobowych został uregulowany w Polityce Prywatności.

5. INFORMACJA HANDLOWA. NEWSLETTER.

5.1. Użytkownik uprawniony jest do otrzymywanie informacji handlowych lub materiałów o charakterze marketingowo-promocyjnym od Konsolido lub podmiotów z nim współpracujących, w szczególności Pożyczkodawców za uprzednio wyrażoną zgodą.

5.2. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie.

5.3. Przesyłane informacje, między innymi Newsletter, mogą zawierać w szczególności dane związane z produktami kredytowymi, finansowymi oraz najnowsze opinie i wiadomości dotykające tej materii.

6. ZAPYTANIE UŻYTKOWNIKA. KONTAKT BEZPOŚREDNI.

6.1. Użytkownik zainteresowany Produktem może złożyć zapytanie do Konsolido za pośrednictwem formularzy udostępnionych mu w tym celu w Serwisie

6.2. Kontakt zwrotny z Użytkownikiem odbywa się po uprzednim udzieleniu przez Użytkownika właściwych upoważnień lub wyrażeniu zgód, w tym zgody na przetwarzanie jego danych osobowych

6.3. Serwis przekazuje zapytanie Użytkownika bezpośrednio do Konsolido lub Pożyczkodawcy lub innego podmiotu współpracującego z Konsolido, który następczo przekazuje je Pożyczkodawcy.

6.4. Kontakt zwrotny może przyjąć formę kontaktu realizowanego przez Konsultanta.

7. REALIZACJA ZAPYTANIA

7.1. W rezultacie prawidłowo złożonego Zapytania Konsultant może skontaktować się z Użytkownikiem drogą telefoniczną, („Kontakt bezpośredni”) lub drogą korespondencji elektronicznej („Kontakt pośredni”) – na numer telefonu lub adres e-mail uprzednio udostępniony przez Użytkownika w ramach Zapytania.

7.2. Kontakt bezpośredni lub Kontakt pośredni ma na celu weryfikację danych Użytkownika (Procedura Konsolido) oraz uzyskanie ewentualnych dodatkowych danych wymaganych przez podmioty współpracujące z Konsolido, w tym Pożyczkodawców lub omówienia Sposobu finalizacji.

7.3. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie Kontaktu bezpośredniego przez Konsultanta.

7.4. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonego Kontaktu bezpośredniego lub Kontaktu pośredniego może być wprowadzenie uzupełnionego Zapytania do systemu informatycznego Konsolido

8. UPOWAŻNIENIA

8.1. Akceptując niniejszy Regulamin i na wypadek złożenia Zapytania – Użytkownik upoważnia:

8.1.1 Konsoliwo oraz

8.1.2 podmiot współpracujący z Konsolido lub Pożyczkodawcę – wskazanych przez Konsolido do występowania w imieniu danego Użytkownika przed BIK lub BIG – w celu ujawnienia informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika posiadanych przez BIK lub BIG w tym wymaganych do pełnej oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego Użytkownika („Upoważnienie”).

.

9. ŚWIADCZENIE USŁUGI 

9.1. Konsolido dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

 9.2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w Serwisie.

9.3. Rozwój Serwisu wymaga okresowych napraw i przerw technicznych, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.

9.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu.

10. KONTAKT I POMOC

10.1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia do Konsolido zgłoszenia w zakresie spraw związanych z Usługami lub funkcjonowaniem Serwisu.

10.2. W przypadku w jakim Użytkownik:

10.2.1. poweźmie informację o Czynnościach Bezprawnych, zobowiązany jest do powiadomienia Konsolido o zaistniałym zdarzeniu („Zgłoszenie Czynności Bezprawnej”);

10.2.2. posiada uwagi co do sposobu działania Serwisu, prezentowanych treści lub Usług, może złożyć zgłoszenie do Konsolido, wskazując co najmniej następujące dane go identyfikujące: imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz opis stanu faktycznego w tym zgłaszanych uwag („Zgłoszenie”).

10.3. Kontakt z Konsolodo może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@konsolido.pl; lub

10.4. Jeżeli zapytanie Użytkownika lub Zgłoszenia Czynności Bezprawnej wymagają uzupełnienia, przed ich rozpatrzeniem Konsolido zwraca się do składającego je Użytkownika z prośbą o ich doprecyzowanie lub wyjaśnienie wątpliwości Konsolido, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

11.1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Konsolido nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody związane z lub wynikłe z: 

11.1.1. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

11.1.2. udostępnienia przez Użytkownika Konta osobie trzeciej;

11.1.3. braku funkcjonowania Serwisu (czasowego lub stałego) z przyczyn niezależnych od Konsolido;

11.1.4. siły wyższej, awarii Serwisu, problemów technicznych Serwisu, dostawców Internetu, przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym innych użytkowników sieci Internet jak również wszystkich innych podmiotów zaangażowanych lub świadczących usługi związane z utrzymaniem poprawnej działalności Serwisu;

11.1.5. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis;

11.1.6. oznaczenia korespondencji jako wiadomości złośliwych typu „spam” przez filtry lub oprogramowanie, którym posługuje się Konsolido;

11.1.7. podjęcia przez Użytkownika decyzji o skorzystanie z Usług lub zawarcia przez Użytkownika jakiegokolwiek stosunku cywilnego prawnego z Pożyczkodawcą;

11.1.8. nie ponosi odpowiedzialności za skutki dalszego przetwarzania Zapytania przez podmioty współpracujące z Konsolido lub Pożyczkodawców.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Konsolido nie bierze udziału w negocjacjach lub sporach powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Pożyczkodawcami, w tym nie angażuje się i nie podejmuje jakichkolwiek kroków prawnych w kwestiach spornych powstałych w związku z powyższymi zdarzeniami.

12.2. Prawa własności intelektualnej oraz majątkowe prawa autorskie do utworów i kompozycji elementów umieszczonych w Serwisie przysługują Konsolido. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Konsolido, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Konsolido.

12.3. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Konsolido.

12.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

12.5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub pozostaje w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie ochrony praw konsumentów –  w jego miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego oddające w sposób najbliższy cel i treści regulacji.

12.6. O każdej zmianie Regulaminu Konsolido poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zakładce „Regulamin” („Zawiadomienie”) znajdującej się w Serwisie („Data Zmiany”). Zmiana Regulaminu staje się wiążąca  dla Użytkownika w terminie 14 dni od  Daty Zmiany.

12.7. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu lub Usług jest prawo polskie.

12.8. Konsolido uprawnione jest do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających lub powstałych w związku z Serwisem lub Usługami na dowolny podmiot trzeci („Przejście”). W przypadku zaistnienia Przejścia Konsolido poinformuje Użytkowników poprzez Zawiadomienie.

12.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.