Polityka Prywatności platformy Konsolido

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego treścią postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wskazujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Connect Finanse Wojciech Spychała z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Szybowcowej 67B/8 („Konsolido” lub „Administrator”) prowadząca serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.konsolido.pl („Serwis”). Kontakt z Administratorem w możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@konsolodo.pl („E-mail”).

Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z funkcji lub usług Serwisu. Wskazujemy, że opierając się o udostępnione przez Państwa dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować przekazane mu dane osobowe na podstawie danych demograficznych, geograficznych lub behawioralnych, a następnie kontaktować się z osobami, które z największym prawdopodobieństwem będą zainteresowane w przyszłości usługami lub produktami proponowanymi przez niego lub za jego pośrednictwem poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym drogą elektroniczną, na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej.

Zakres danych, cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, dochód i jego źródła, informacje na temat prowadzonych egzekucji i stanu zobowiązań, w celach:

 1. sporządzenia indywidualnych informacji pożyczkowych dla Użytkownika i wykonania czynności z tym związanych, w tym uzyskiwania informacji z lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej lub Związku Banków Polskich,
 2. marketingu bezpośredniego realizowanego w imieniu Konsolido lub na zlecenie, w szczególności przesyłania informacji marketingowych w tym handlowych,
 3. świadczenia usług przez Administratora lub podmioty współpracujące,
 4. kontaktu za pośrednictwem urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonicznie i poprzez wiadomości sms,
 5. technicznych, diagnostycznych i analitycznych, związanych z administracją serwerami Konsolido, w celu poprawy jakości świadczonych usług przez Administratora a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego, w trakcie połączeń internetowych,
 6. archiwalnych i dowodowych, związanym również z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami,

Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozwalający przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy czym przyjmujemy, że zachowanie polegające na dobrowolnym złożeniu zapytania stanowi wyrażenie zgody w trybie w/w przepisu);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozwalający przetwarzać Państwa dane osobowe jeżeli jest to wymagane do wykonania Umowy lub czynności mających na celu jej zawarcie;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO pozwalający przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO umożliwiający przetwarzanie Państwa danych osobowych, w sytuacji w jaki Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, poznanie opinii i aktywności Użytkowników, administrowanie Serwisem, monitorowanie jakości usług).

Zakres przetwarzanych danych będzie różnił się w szczególności ze względu na proponowaną usługę, produkt lub rodzaj podmiotu, który zamierza z nich skorzystać. Katalog zbieranych danych osobowych może być większy ze względu charakterystykę usług lub produktów proponowanych przez Konsolido lub podmioty współpracujące z Konsolido, bądź czynności zmierzające do ich udostępnienia Użytkownikowi.

Konsolido przetwarza dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Przekazywanie danych osobowych i odbiorcy danych

 1. Konsolido w ramach prowadzonej działalności korzysta z pomocy i usług innych przedsiębiorców. W przypadku wystąpienia takiej konieczności – Konsolido może udostępnić Państwa dane osobowe firmom hostingowym, świadczącym usługi wspierające działalność Serwisu lub Konsolido, naszym prawnikom, doradcom i konsultantom, firmom kurierskim, podwykonawcom wysyłającym wiadomości sms lub e-mail na zlecenie.
 2. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Konsolido działalności Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane na rzecz:
  1. naszych podmiotów współpracujących, których usługi lub produkty bądź informacje z nimi związane prezentowane są w ramach Serwisu. Należą do nich między innymi banki oraz instytucje finansowe.
  2. instytucji przetwarzających dane o stanie Państwa zadłużenia między innymi Biuro Informacji Kredytowej S.A. – (Polityka Prywatności) lub biura informacji gospodarczej (przykładowo Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. – (Polityki Prywatności)
 3. Podmiot współpracujący staję się administratorem danych osobowych w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie mu danych osobowych. 

Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzn. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które zapisywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis zapisuje pliki cookies w celach:
  1. statycznych i analitycznych tj. umożliwiających Administratorowi zapoznanie się ze sposobem z jakim Użytkownicy korzystają z Serwisu,
  2. dostosowania treści Serwisu do preferencji Użytkowników poprzez zapamiętanie dokonanych przez Użytkownika wyborów oraz umożliwiające identyfikację Użytkownika,
  3. remarketingowym, tj. polegającym na zdefiniowaniu wzorów zachować oraz komunikatów, które umożliwią reklamie Administratora lub podmiotów współpracujących, w tym sieci reklamowej Google na wyświetlaniu Użytkowniku reklam w serwisach zewnętrznych,
  4. usprawnienia usług dostępnych Użytkownikom w ramach Serwisu;
  5. marketingowych, w tym profilowania i analizy danych;
 3. Administrator w ramach Serwisu stosuje pliki cookies o charakterze:
  1. sesyjnym, tj. przechowywane w pamięci urządzenie końcowe do czasu zamknięcia przeglądarki Użytkownika. Niewyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies o tym charakterze może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji Serwisu,
  2. stałym, tj. takie, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego przez określony przez Administratora czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika,
  3. zewnętrznym, tj. należące do podmiotów zewnętrznych tj. takie, które pochodzą od firm podmiotów współpracujących z Administratorem i mające na celu działalność reklamową oraz informacyjną.
 4. Stosowanie remarketingowych plików cookies polega między innymi na:
  1. umieszczeniu w pamięci przeglądarki osoby, która odwiedziła Serwis pliku cookies,
  2. zapamiętaniu preferencji Użytkownika oraz dokonywanych wyborów,
  3. wyświetlaniu reklam Serwisu na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej Google, na podstawie zapisanych wcześniej informacji,
  4. przekazywaniu informacji zapisanych w pliku cookies w Serwisie innym podmiotom w celu dostosowania preferencji wyświetlanych reklam.
  5. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki i wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, bądź usunąć te, które zostały zapisane w pamięci urządzenia końcowego poprzez wyczyszczenie danych przeglądarki internetowej.
  6. Administrator oświadcza, iż ograniczenie zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia końcowego podczas korzystania z Serwisu może powodować niemożność korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
  7. Pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika – są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
  8. W ramach Serwisu stosowane są pliko cookies pochodzące od podmiotów współpracujących z Serwisem.

Uprawnienia Użytkowników:

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do: (1) dostępu do swoich danych osobowych; (2) sprostowania swoich danych osobowych; (3) przenoszenia danych osobowych, (4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (6) usunięcia swoich danych osobowych; oraz (6) wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do przeglądania oraz modyfikacji treści swoich danych osobowych w każdej chwili za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie.
 3. Informujemy, że w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani spełnienia realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1. Jednakże, jeżeli odmówimy uwzględnienia Państwa żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez kontakt za pośrednictwem E-mail.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności stosuje się przepisy RODO.
 2. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 czerwca 2019 r.